УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА РОДОВЕTE ОТ МАКЕДОНИЯ”,
гр. СОФИЯI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА РОДОВЕTE ОТ МАКЕДОНИЯ”, като юридическо лице с нестопанска цел, наричано по-нататък в този Устав за краткост Сдружението, е доброволна, независима и неполитическа организация за осъществяване на общественополезна дейност.

(2) В своята дейност Сдружението се подчинява на законите на Република България, на международните договори и други правни актове, по които България е страна, и на разпоредбите на настоящия Устав.

(3) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.


НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА РОДОВЕTE ОТ МАКЕДОНИЯ”.

(2) Наименованието на Сдружението се изписва на български език и може да бъде допълнително изписвано на чужд език.

(3) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението, и номерът на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.

(4) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието на Сдружението се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.


СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на Сдружението е: Република България, град София.

(2) Адресът на управление на Сдружението се определя от Управителния съвет на Сдружението.


СРОК

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.


КЛОНОВЕ

Чл. 5. Сдружението може да има клонове.